Navigácia

O škole

Názov školy

Škola vznikla v r. 1872. Rozhodnutím Školskej správy Košice č. 1416/93 zo dňa 20.9.1993 došlo s účinnosťou od 1.9.1994 k spojeniu strednej priemyselnej školy a obchodnej akadémie, na základe čoho sa transformovala na Strednú priemyselnú školu a Obchodnú akadémiu, Grešákova 1, Košice. Na zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 1. júla 2002 stal zriaďovateľom školy Košický samosprávny kraj.

Zriaďovacou listinou zo dňa 02.09.2008 sa upravil názov školy na Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice a dodatkom k zriaďovacej listine zo dňa 22.12.2011 sa zmenil názov na Stredná odborná škola Jozefa Sakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1,Košice.