Navigácia

Školský Internát

Strava pre žiakov

Internát má vlastnú kuchyňu a jedáleň, ktorá poskytuje študentom celodenné stravovanie. Stravovanie pre študentov je riešené pomocou čipovej karty, ktorú si zakúpia za 2 eurá na začiatku školského roka. Karta je platná počas celej doby pobytu (4 roky). Ak študent kartu stratí alebo ak je karta akokoľvek poškodená, je povinný zakúpiť si novú.

Ak študent nie je na internáte, môže si stravu dopredu odhlásiť. V takomto prípade sa vyplatená suma odpočíta od príspevku na stravu v nasledujúcom mesiaci.

Zápisný lístok na stravovanie

STIAHNITE => Zapisny_listok_na_stravovanie_SI.doc

Diétne jedlá

Podľa školského zákona (Z. z. 245/2008, § 140, ods. 5) sa musí zabezpečiť diétne stravovanie pre žiakov, ktorí ho vyžadujú. Existujú tri typy diétnych jedál:

  • šetrná strava,
  • diabetická diéta,
  • bezlepková diéta.

Informácie o možnostiach diétneho stravovania vám poskytne vedúca kuchyne
(Kontakt: Alica Cenká - tel. 055/6420127, linka 13). 

Výška úhrady za stravu

NEPREHLIADNITE!
Číslo IBAN používané na prevody sa zmenilo v minulom šk. roku:
IBAN SK 4981800000007000213040
Swift SPSRSKBAXXX

Výšku úhrady za stravu upravuje príslušné nariadenie.
Podľa zákona 245/2008 sa žiakovi uhrádza maloobchodná cena potravín potrebných na prípravu niektorých jedál.
Od 1. septembra 2012 žiak alebo jeho zákonný zástupca prispieva aj na režijné náklady (podľa vyhlášky č. 15/2012 zo 16.4.2012). 
CENA STRAVY OD 09.01.2023 PRI DODRŽANÍ FINANČNÉHO LIMITU V ZMYSLE VZN KSK Č. 2/2022

Ceny-stravovanie.pdf

Čas vyhradený na stravovanie

Žiaci sa stravujú v čase na to určenom:

pondelok - štvrtok:     
raňajky: 6:00 - 8:00
obed: 11:30 - 14:30
večera: 17:30 - 19:00
      
piatok:     
raňajky: 6:00 - 7:45
obed: 11:30 - 14:00


Kontakt: Alica Cenká - tel. 055/6420127, linka 13.