Navigácia

Vyššie odborné štúdium

Ponúkame Vám alternatívne študijné odbory na vyššom odbornom štúdiu

Máte záujem?

 • Chcete dosiahnuť vyššie vzdelanie?
 • Chcete študovať a zároveň získať prax?

 

Odbory

 

 

Kritériá prijímacích skúšok

Kritériá sú uvedené v dokumente Kriteria.pdf

Prihláška

Stiahnite si prihlášku a vyplnenú ju pošlite na adresu školy (Grešákova 1, 040 01 Košice) alebo mailom (skola@ipari.sk).
Prihlaska_na_pomaturitne_studium_(1).pdf

Termín podania prihlášky

do 31. mája daného roku (prvé kolo)
do 31. júla daného roku (druhé kolo)

Technické vybavenie školy

 • CNC laboratórium(sústruh, frézovačka)
 • 3D meracie centrum
 • Cvičná firma

 

Všeobecné informácie

 • Študijné odbory sú určené pre chlapcov aj dievčatá.
 • Dĺžka vzdelávania a prípravy: 3 roky
 • Forma:denná aj externá.
 • Vyučovací jazyk je slovenský.
 • Podmienkou na prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie strednej školy s maturitnou skúškou.
 • Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy absolventskou skúškou.


Doklad o dosiahnutom vzdelaní

 • vysvedčenie o absolventskej skúške
 • absolventský diplom
 • Titul: DiS - diplomovaný špecialista
 • Stupeň vzdelania: ISCED 5B


Pracovné uplatnenie absolventa

 • zaradenia do stredných a vyšších riadiacich funkcií
 • samostatné vykonávanie odbornej
 • činnosti podmienenej získaním osobitného oprávnenia
 • samostatné vykonávanie podnikateľskej činnosti v odbore

Nadväzná odborná príprava

 • vysokoškolské štúdium, 
 • špecializované kurzy podľa požiadaviek zamestnávateľa alebo na trhu práce v príslušnom regióne, prípadne v EU