Navigácia

Úradná tabuľa

Ako žiadať informácie, podávať sťažnosti a podnety

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa infozákona, ako aj sťažnosti a podnety môžete podať:

Osobne

Sekretariát riaditeľky školy

Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho -

Szakkay József Szakközépiskola,

Grešákova 1, 040 01 Košice

Úradné hodiny

P: 10.00 - 10.30 14.00 - 15.00

U: 10.00 - 10.30 14.00 - 15.00

S: 10.00 - 10.30 14.00 - 15.00

Š: 10.00 - 10.30 14.00 - 15.00

P: 10.00 - 10.30

Poštou

Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho -

Szakkay József Szakközépiskola,

Grešákova 1, 040 01 Košice

Telefonicky

Tel.: (+421) 055/6224527

Elektronickou poštou

skola@ipari.sk

Podnety o protispoločenskej činnosti

"Na základe pokynu predsedu KSK č.3/2015 upozorňujem zamestnancov, že majú možnosť podávať podnety o protispoločenskej činnosti.

Viac informácií môžete získať na http://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/prevencia-kriminality/oznamovanie-protispolocenskej-cinnosti/

Sadzobník za poskytovanie informácií - Bezodplatne

Žiadosti o ústne sprístupnenie informácií a sprístupnenie informácií nahliadnutím do spisu vybavuje sekretariát riaditeľky školy.

Školský poriadok, smernicu o vybavovaní sťažností, smernica o poskytovaní informácií , registratúrny poriadok a registratúrny plán nájdete v ponuke Dokumenty.