Navigácia

Erasmus+

Praxou k zamestnaniu

Číslo projektu: 2018-1-SK01-KA102-045882

Dátum začiatku projektu: 01/09/2018

Dátum ukončenia projektu: 31/08/2019

 

Hlavným cieľom projektu bolo poskytnúť študentom možnosť zúčastniť sa zahraničnej stáže, počas ktorej mohli využívať a prepájať teoretické vedomosti s praktickými skúsenosťami v reálnom pracovnom prostredí a tým zvýšiť svoje odborné, ako aj osobné kompetencie. Cieľovou skupinou trojtýždňovej zahraničnej mobility v Maďarsku bolo 22 študentov 3. ročníka odboru Mechatronika, ktorí uskutočnili svoju zahraničnú odbornú stáž v partnerských organizáciách v termíne od 19.05.2019 - 08.06.2019.

Všetci účastníci ovládali maďarský jazyk na komunikačnej úrovni a boli schopní akceptovať kultúrnu a národnú rôznorodosť cieľovej krajiny. Účastníci projektu nemali žiadne špeciálne potreby. Zhruba 45% účastníkov pochádzalo zo sociálne znevýhodneného prostredia s nedostatkom príležitostí (rozvedení rodičia, siroty, polosiroty, deti nezamestnaných rodičov.

Odborná prax bola zameraná na vytváranie súhrnných predpokladov pre výkon pracovných činností v uvedenom odvetví.

Cieľom odbornej stáže v zahraničí bolo rozvíjanie odborných vedomostí, zručností a návykov získaných počas štúdia, ktoré sú potrebné pre výkon pracovnej činnosti v danom odbore.

Cieľové vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré účastníci počas stáže nadobudli, resp. zvýšili/zlepšili sú:

- schopnosť navrhovať, konštruovať prvky a komponenty mechatronických výrobkov,

- schopnosť uvádzať mechatronické sústavy do prevádzky, diagnostikovať ich technický stav a zabezpečovať ich

prevádzkyschopnosť,

- schopnosť používať matematické, fyzikálne, chemické, ekologické a ďalšie zákony v riešení technických problémov a

v praxi

klasickými spôsobmi i pomocou výpočtovej techniky,

- schopnosť používať nové technológie, techniky, programy (grafické systémy na znázornenie strojových zariadení a

ich častí),

- schopnosť aplikovať základné technologické postupy ručného a strojného spracovania, strojného obrábania,

tvárnenia, zlievania,

zvárania, montáže a funkčných skúšok strojárskych polotovarov a výrobkov.

- schopnosť aplikovať znalosť správnej voľby materiálov používaných pri výrobe mechatronických častí v konštrukciách

strojov,

- schopnosť aplikovať moderné systémy výroby v strojárstve ako CAD/CAM/CAE, programovať CNC stroje a správne

ich ovládať.

Cieľom zahraničnej odbornej praxe bolo priblížiť študentom výrobnú atmosféru v stredne veľkých až veľkých podnikoch a zároveň porovnať ich vlastné odborné vedomosti s praxou v reálnom pracovnom prostredí.

Dopad mobilitného projektu na účastníkov z odboru Mechatronika:

- zvýšenie odbornej kompetencie

- zdokonaľovanie zručností a kvalifikácie študentov

- zlepšenie prístupu k ďalšiemu odbornému vzdelávaniu a k celoživotnému získavaniu znalostí a kvalifikácie

- zlepšenie komunikačných a sociálno-interakčných schopností

- zlepšenie Intrapersonálnych a interpersonálnych schopností

- zdokonalenie sa v samostatnom rozhodovaní žiakov a pod.

Významný je aj dopad realizácie zahraničnej mobility na vysielajúcu organizáciu (školu) v podobe:

- zvýšenia jej konkurencieschopnosti,

- zlepšenia prestíže,

- rozvoja dlhodobej spolupráce s partnerskými organizáciami,

- rastu odborných a manažérskych kompetencií pedagógov školy,

- integrácie vedomostí do učebných plánov odborov pomaturitného vyššieho odborné štúdia,

- zefektívnenia výučby odborných predmetov na základe získaných vedomostí účastníkmi,

- zdôrazňovania významu a posilňovania úloh odborného vzdelávania v procese inovácie.

 

Hosťujúce firmy:

ELEKTROMONT Kereskedelmi es Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag

TITÁN'94 Kft

Horvath es Fia Alkatreszgyartyo Kft.

Proform Ipari és Kereskedelmi Kft.

BHE BONN HUNGARY ELEKTRONIKAI Kft

Radar Tronic Fejleszto es Szolgaltato Kft

Giaform Kft