Navigácia

KRITÉRIÁ prijímacích skúšok do 1. ročníka na školský rok 2020/2021

V zmysle rozhodnutia  o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29.4.2020 Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho – Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 05.05.2020 určuje kritériá prijímacích skúšok do 1. ročníka na školský rok 2020/2021 nasledovne:

 

Do 1. ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie § 16 ods. 3 písm. b zákona 245/2008 Z.z. a splnil kritériá prijímacieho konania.

 

 

 

 

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV

 

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne:

 •  Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:  počet bodov = 5(4-x).(4-x), kde x je známka

           z povinných predmetov:

  •  Matematika
  •  Maďarský jazyk a literatúra

 

 •  Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:

           počet bodov = 3(4-x).(3-x), kde x je známka

  .

           z profilového predmetu:

  •  Slovenský jazyk a slovenská literatúra

2. PROSPECH

 

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa  započíta 5 bodov za každý školský rok.

 

 

 

             3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ

 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne.

 •  Predmetová olympiáda

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde z cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.

 

okresné kolo

 1. miesto

 10 bodov

 

 1. miesto

   8 bodov

 

 1. miesto

   6 bodov

 

 1. miesto

   4 body

 

 1. miesto

   2 body

krajské kolo

 1. miesto

 20 bodov

 

 1. miesto

 18 bodov

 

 1. miesto

 16 bodov

 

 1. miesto

 14 bodov

 

 1. miesto

 12 bodov

 •  Celonárodné a medzinárodné umiestnenia

Žiak má možnosť získať navyše body za umiestnenia vo vedomostných a recitačných súťažiach okresného, krajského a celoslovenského kola.

 

okresné kolo

umiestnenie

10 bodov

 

účasť

 5 bodov

vyššie kolá

umiestnenie

20 bodov

 

účasť

10 bodov

 

Na základe takto určených bodov sa zostaví poradie zostupným spôsobom pre jednotlivé odbory a prijatí budú žiaci do 2 tried 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 s nasledovným počtom žiakov pre jednotlivé odbory: mechatronika – 18 žiakov, technické lýceum – 15 žiakov, obchodná akadémia – 10 žiakov.

 

 

 

Pri rovnosti súčtu bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

 

a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,

b/ získal väčší počet bodov za za bod č. 3 Ďalšie kritéria

c/ dosiahol väčší počet z predmetu matematika.

 

 

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

 

 

 

Košice, 05.05.2020

Ing. Eva Matejová

riaditeľ školy