Navigácia

Pracovné ponuky

Voľné miesta na našej škole

Učiteľ/ka maďarského jazyka a literatúry

 

Riaditeľka SOŠ technickej a ekonomickej Jozefa Szakkayho – Szakkay József Műszaki és Közgadasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka maďarského jazyka a literatúry v zmysle § 11, ods. 1 zákona č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.

 

Kategória: učiteľ strednej školy

 

Pozícia: učiteľ/učiteľka maďarského jazyka a literatúry

Preferovaná kombinácia: maďarský jazyk a literatúra – slovenský jazyk a slovenská literatúra

 

Dátum predpokladaného nástupu: 01.09.2021

 

Zoznam požadovaných dokladov:

· písomná žiadosť o prijatie do zamestnania

· profesijný životopis,

· kópie dokladov o ukončenom vzdelaní,

· písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

 

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce:

· vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v učiteľskom odbore maďarský jazyk a literatúra v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov stupňa podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

· bezúhonnosť podľa §15 Zákona č. 138/2019 Z. z.

· zdravotná spôsobilosť,

· ovládanie štátneho jazyka.

 

Osobnostné predpoklady:

· proaktívny prístup k zavádzaniu foriem a metód vzdelávania využívajúcich digitálne technológie do vyučovacieho procesu a k celoživotnému sebavzdelávaniu,

· komunikačné schopnosti,

· kreativita.

 

GDPR

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by

uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

 

Voľné pracovné miesto je na dobu určitú od 01.09.2021 do 31.08.2022.

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať elektronicky na e-mail: skola@ipari.sk alebo doručiť osobne na sekretariát riaditeľky školy.

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú nami uvedené predpoklady.

Kontaktná osoba :

Ing. Eva Matejová, riaditeľa školy

Telefón: 055/622 45 27 / e-mail: skola@ipari.sk