Navigácia

Rozvoj kľúčových zručností študentov na SOŠ

Názov projektu: Rozvoj kľúčových zručností študentov na SOŠ Kód projektu v ITMS2014+: 312011AA21 Miesto realizácie projektu: Košický kraj Výzva – kód Výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 Operačný program: Ľudské zdroje Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

Názov projektu: Rozvoj kľúčových zručností študentov na SOŠ
Kód projektu v ITMS2014+: 312011AA21
Miesto realizácie projektu: Košický kraj
Výzva – kód Výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01
Operačný program: Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os:  Vzdelávanie
Investičná priorita: 1.2 Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémovvzdelávania a odbornej prípravy, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnanosti a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídania zručností, úpravy učebných plánov a vytvárania a rozvoja systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho vzdelávania a učňovského vzdelávania
Špecifický cieľ: 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce
Doba realizácie projektu: od augusta 2020 do januára 2023
Výška NFP: 196 345,73 EUR
   
   
   
Hlavná aktivita projektu: Realizácia programov zameraných na zvýšenie kompetencií potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce
 Začiatok aktivity: 08/2020
 Ukončenie aktivity: 01/2023
 Celková dĺžka realizácie aktivity: 30 mesiacov
 
 

 

Podaktivity:

 

 1.1 Krúžková činnosť

 1.2 Tematické workshopy

 1.3 Vzdelávanie učiteľov

 1.4 Pedagogické kluby

 

Správa o činnosti PK (18.1.2022)

Písomný výstup PK_ČG_sept21-jan22

Správa o činnosti PK(1.2.2022)

Správa o činnosti PK(15.2.2022)

Správa o činnosti PK(1.3.2022)

Správa o činnosti PK(29.3.2022)

Správa o činnosti PK(12.4.2022)

Správa o činnosti PK(26.4.2022)

Správa o činnosti PK(10.5.2022)

Správa o činnosti PK(24.5.2022)

Správa o činnosti PK(7.6.2022)

Písomný výstup PK_ČG_febr_jún2022

Správa o činnosti PK(13.9.2022)

Správa o činnosti PK(27.9.2022)

Správa o činnosti PK(11.10.2022)

Správa o činnosti PK(25.10.2022)

Správa o činnosti PK(8.11.2022)

Správa o činnosti PK(22.11.2022)

Správa o činnosti PK(6.12.2022)

Správa o činnosti PK(20.12.2022)

Správa o činnosti PK (17.1.2023)

Správa o činnosti PK (31.1.2023)

 

 

 

 

Správa o činnosti PK(18.1.2022)

Písomný výstup PK PG_sept21_jan22

Správa o činnosti PK(1.2.2022)

Správa o činnosti PK(15.2.2022)

Správa o činnosti PK(1.3.2022)

Správa o činnosti PK(29.3.2022)

Správa o činnosti PK(12.4.2022)

Správa o činnosti PK(26.4.2022)

Správa o činnosti PK(10.5.2022)

Správa o činnosti PK(24.5.2022)

Správa o činnosti PK(7.6.2022)

Správa o činnosti PK(21.6.2022)

Písomný výstup PK_PG_febr_jún_2022

Správa o činnosti PK(13.9.2022)

Správa o činnosti PK(27.9.2022)

Správa o činnosti PK(11.10.2022)

Správa o činnosti PK(25.10.2022)

Správa o činnosti PK(8.11.2022)

Správa o činnosti PK(22.11.2022)

Správa o činnosti PK(6.12.2022)

Správa o činnosti PK(20.12.2022)

Správa o činnosti PK(17.1.2023)

Správa o činnosti PK(31.1.2023)

Správa o činnosti PK(7.12.2021)

Správa o činnosti PK (18.1.2022)

Písomný výstup PK FG_sept21_jan22

Správa o činnosti PK(1.2.2022)

Správa o činnosti PK(15.2.2022)

Správa o činnosti PK(1.3.2022)

Správa o činnosti PK(29.3.2022)

Správa o činnosti PK(12.4.2022)

Správa o činnosti PK(26.4.2022)

Správa o činnosti PK(10.5.2022)

Správa o činnosti PK(24.5.2022)

Správa o činnosti PK(7.6.2022)

Správa o činnosti PK(21.6.2022)

Písomný výstup PK_febr_jún_2022

Správa o činnosti PK(13.9.2022)

Správa o činnosti PK(27.9.2022)

Správa o činnosti PK(11.10.2022)

Správa o činnosti PK(25.10.2022)

Správa o činnosti PK(8.11.2022)

Správa o činnosti PK(22.11.2022)

Správa o činnosti PK(6.12.2022)

Správa o činnosti PK(20.12.2022)

Správa o činnosti PK(17.1.2023)

Správa o činnosti PK (31.1.2023)

 

 

 

Správa o činnosti PK ( 14.12.2021)

Správa o činnosti PK(11.1.2022)

Správa o činnosti PK(25.1.2022)

Písomný výstup PK_JG_sept21_jan22

Správa o činnosti PK(8.2.2022)

Správa o činnosti PK(8.3.2022)

Správa o činnosti PK(22.3.2022)

Správa o činnosti PK(5.4.2022)

Správa o činnosti PK(3.5.2022)

Správa o činnosti PK(17.5.2022)

Písomný výstup PK_JZ_febr_jún_2022

Správa o činnosti PK(20.9.2022)

Správa o činnosti PK(4.10.2022)

Správa o činnosti PK(18.10.2022)

Správa o činnosti PK(15.11.2022)

Správa o činnosti PK(29.11.2022)

Správa o činnosti PK(13.12.2022)

Správa o činnosti PK (10.1.2023)

Správa o činnosti PK (24.1.2023)

 1.5 Koordinácia projektu