Navigácia

Erasmus+

Praxou k zamestnaniu

Číslo projektu: 2019-1-SK01-KA102-060462
Názov projektu: Praxou k zamestnaniu
Dátum začiatku projektu: 01/06/2019
Dátum ukončenia projektu : 31/05/2020

 

Po prvýkrát sa naša škola zapojila do programu mobility Erasmus+ v roku 2016. Projekt sa zrealizoval úspešne, čo nás motivovalo požiadať o grant aj v roku 2017, 2018 a aj v roku 2019.
Odborná prax bola zameraná na vytváranie súhrnných predpokladov pre výkon pracovných činností v uvedenom odvetví. Cieľom odbornej stáže v zahraničí bolo rozvíjanie odborných vedomostí, zručností a návykov získaných počas štúdia, ktoré sú potrebné pre výkon pracovnej činnosti v danom odbore.
Hlavným cieľom projektu bolo poskytnúť študentom možnosť zúčastniť sa zahraničnej stáže, počas ktorej mohli využívať a prepájať teoretické vedomosti s praktickými skúsenosťami v reálnom pracovnom prostredí a tým zvýšiť svoje odborné, ako aj osobné kompetencie. Cieľovou skupinou trojtýždňovej zahraničnej mobility v Taliansku bolo 23 študentov 3. ročníka odboru Mechatronika, ktorí uskutočnili svoju zahraničnú odbornú stáž v termíne od 15.11.2019 – 05.12.2019.

Cieľom odbornej stáže v zahraničí bolo rozvíjanie odborných vedomostí, zručností a návykov získaných počas štúdia, ktoré sú potrebné pre výkon pracovnej činnosti v danom odbore.


Cieľové vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré účastníci počas stáže nadobudli, resp. zvýšili/zlepšili sú:

 • schopnosť navrhovať, konštruovať prvky a komponenty mechatronických výrobkov,
 • schopnosť uvádzať mechatronické sústavy do prevádzky, diagnostikovať ich technický stav a zabezpečovať ich prevádzkyschopnosť,
 • schopnosť používať matematické, fyzikálne, chemické, ekologické a ďalšie zákony v riešení technických problémov a v praxi klasickými spôsobmi i pomocou výpočtovej techniky,
 • schopnosť používať nové technológie, techniky, programy (grafické systémy na znázornenie strojových zariadení a ich častí),
 • schopnosť aplikovať základné technologické postupy ručného a strojného spracovania, strojného obrábania, tvárnenia, zlievania, zvárania, montáže a funkčných skúšok strojárskych polotovarov a výrobkov.
 • schopnosť aplikovať znalosť správnej voľby materiálov používaných pri výrobe mechatronických častí v konštrukciách strojov,
 • schopnosť aplikovať moderné systémy výroby v strojárstve ako CAD/CAM/CAE, programovať CNC stroje a správne ich ovládať.

Ďalším cieľom zahraničnej odbornej praxe bolo priblížiť študentom výrobnú atmosféru v stredne veľkých až veľkých podnikoch a zároveň porovnať ich vlastné odborné vedomosti s praxou v reálnom pracovnom prostredí.
Okrem odborných kompetencií dôležitým faktorom bolo aj získanie, resp. zlepšenie komunikačných, osobných a sociálnych kompetencií.

Dopad na účastníkov:

 • zdokonalil sa ich odborné, jazykové a cudzojazyčné kompetencie
 • zvýšila sa ich konkurencieschopnosti na trhu práce
 • naučili sa nové pracovné postupy v odbore mechatronika a ich dôležitosť
 • stali sa samostatnejšími a cieľavedomejšími
 • stali sa otvorenejšími voči iným kultúram, hodnotám, tradíciám
 • naučili sa brať zodpovednosť za seba aj ostatných
 • vo veľkej miere sa rozvinula schopnosť adaptácie na neznáme prostredie

 

Dopad na vysielajúcu organizáciu:

 • zvýšenie jej konkurencieschopnosti,
 • zlepšenie prestíže,
 • rozvoj dlhodobej spolupráce s partnerskou organizáciou,
 • rast odborných a manažérskych kompetencií pedagógov školy,
 • integrácia vedomostí do učebných plánov odborov pomaturitného vyššieho odborné štúdia,
 • zefektívnenie výučby odborných predmetov na základe získaných vedomostí účastníkmi,
 • zdôrazňovanie významu a posilňovania úloh odborného vzdelávania v procese inovácie.

 

Hosťujúca organizácia:

Phizero srl